Na aanleiding van de sluiting van de Keulse Barrière en de parkeerproblemen in en rond Venlo, vond op dinsdag 7 november 2017 een gesprek plaats tussen de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten en de heer Henri Gulickx, vertegenwoordiger namens de Transport Belangen Vereniging Nederland ( TBV NL) Bij dit gesprek was eveneens van de gemeente Venlo aanwezig de heer Pelser.

Parkeren

Tijdens het prettige en verkennende gesprek is aan de orde geweest het beschikbaar hebben van een adequate plek als wisselpunt voor het zogenaamde “uitzonderlijk vervoer”, de nieuwe locatie voor vrachtwagen parkeren aan de James Cookweg, een grotere behoefte aan betaalt vrachtwagen parkeren in Limburg en met name in de grensstreek, het toenemend illegaal parkeren op het Onderliggende Wegen Netwerk in de regio.

Kort geding

Over de door de uitbater van de Nieuwe Keulse aangespannen kort geding tegen de gemeente Venlo is geen informatie tussen de gesprekspartners uitgewisseld omdat deze zaak nu onder de rechter ligt. De heer Gulickx heeft wel aangegeven het schoon houden van de omgeving van de Nieuwe Keulse in ieder geval een mede verantwoordelijkheid is van de uitbater.

Openstelling parkeerterrein

Vanuit de gemeente is aangegeven dat volgende week de locatie James Cookweg als parkeerlocatie tegen betaling met de noodzakelijke faciliteiten officieel in gebruik wordt genomen. Een gedeelte van de kosten kunnen de chauffeurs besteden in het restaurant. Hoeveel er precies van de kosten in het restaurant gereduceerd worden is nog niet duidelijk.
De parkeerplaats aan de James Cookweg is wel geschikt voor de zogenaamde lengte transporten. Maar als deze parkeerplaats vol staat, kan dit problemen opleveren met manoeuvreren.

Op dit moment wordt er, aldus de heer Gulickx, door uitzonderlijk vervoer gebruikt gemaakt van de verbreding van de vluchtstrook ter hoogte van Tegelen aan de A74. De gemeente Venlo heeft recentelijk contact gezocht met Rijkswaterstaat met de vraag wat de wettelijke voorwaarden zijn voor het zgn. “convoi exeptionel” vervoer. De resultaten van die nog te ontvangen informatie zullen worden gedeeld.

Handhaving

De Gemeente Venlo blijft bij het standpunt dat alle parkeerplaatsen, bewaakte en daarmee betaalde parkeerplaatsen moeten worden. Alle truckers zullen gedwongen moeten worden voor de lange rustperioden hiervan gebruik te gaan maken. Er zal, voor zover mogelijk, vooral in het industriegebied vaker gehandhaafd gaan worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de weekenden geparkeerde voertuigen hoofdzakelijk doorgangsverkeer is, afkomstig uit Oost Europa.

Kamervragen

De burgemeester en dhr. Pelser waren content over het feit dat de 2e kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Kirsten van Hul (PvdA) Kamervragen gaan stellen over het vrachtwagen parkeren in met name de grensstreken. Gedeputeerde H. Marckus van de provincie heeft, na aanleiding van vragen van TBV NL toegezegd een plan van aanpak op te stellen.

Parkeeroverlast

De gemeente Venlo en een aantal (buur) gemeente in de grensstreek willen zich gaan inzetten tegen de parkeer overlast. Het kan niet zo zijn dat de grensstreken elk weekend overspoelt worden met vrachtwagens uit omliggende landen.

Tijdens het overleg is toegezegd dat TBV ter kennisname krijgt aangeboden een kopie van de in 2015 gesloten intentieovereenkomst tussen een groot aantal partijen in Limburg., Doel is om het tekort aan parkeerplaatsen en het wild parkeren op te gaan lossen. In dat kader heeft de heer Gulickx aandacht gevraagd voor één van de voornaamste kruispunten bij Roermond. Vooralsnog wil de gemeente Roermond niet mee werken aan een oplossing. Dit ondanks het feit dat er al een exploitant gevonden was om een parkeerplaats te realiseren.

Er is afgesproken dat partijen ( Venlo en TBV NL) naar de toekomst toe elkaar van informatie blijven voorzien over knelpunten met betrekking tot de vrachtwagen parkeerplaatsen en zo nodig het gesprek aangaan.