De Transportraad was bijeen op 10 december 2015 waarbij Calais weer op de agenda stond!

Aanwezig waren de minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, die vergezeld waren van enkele ambtenaren van hun ministerie bijeen voor overleg in de Transportraad. Met deze bewindslieden waren er ook 5 Kamerleden aanwezig, te weten: Van Dekken, Monasch, Van Helvert, Hachchi en Visser.

De heer Van Helvert (CDA) heeft na de schriftelijke vragen die hij gesteld heeft, ook binnen de Transportraad aandacht gevraagd voor Calais! De situatie in Calais wordt voor ondernemers steeds nijpender. Nederlandse vervoerders naar Engeland investeren veel geld in preventieve maatregelen, maar we horen nog steeds verhalen over immigranten die de Eurotunnel massaal bestormen en vrachtauto’s die noodgedwongen stil komen te staan en worden beklommen. De afgelopen weken hebben we beelden in de media gebracht van chauffeurs die bedreigd werden en van hun voertuigen die met stenen bekogeld worden. Ook een migrant die overreden werd door een vrachtwagen hebben we een artikel over geschreven. Wat zal de inzet van de Nederlandse regering in de Transportraad zijn om dit te laten stoppen?

Naast vragen over Calais heeft de heer Van Helvert ook de EU-regelgeving ter discussie gebracht. Het gebrek aan een uniforme interpretatie en aan het op goede wijze handhaven van de EU-regelgeving voor het wegverkeer, waaronder die voor rij- en rusttijden en cabotage, leiden tot oneerlijke concurrentie en verslechtering van de werkomstandigheden.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij in de loop van 2016 met nieuwe voorstellen komt met als doel de interne markt voor het wegvervoer te verbeteren. Wij beschouwen de discussie in de aanstaande Transportraad dan ook als input voor deze voorstellen. Eerder heeft het CDA ook gevraagd om een eenduidige interpretatie van de Verordening Rij- en Rusttijden, omdat de Europese regels door de verschillende landen op verschillende wijze worden gehandhaafd. Dit is onwenselijk, dus daaraan zou snel een eind moeten worden gemaakt. De heer Van Helvert stelde de vraag of de minister de gedachte deelt, dat de transportsector dringend behoefte heeft aan een eenduidige interpretatie van de Verordening Rij- en Rusttijden? Doordat Nederland volgend jaar voorzitter is willen wij nog een stap verder gaan. Medio voorjaar 2016 vragen we aandacht om onze vereenvoudigde nieuwe versie van de rij-en rusttijden te gaan steunen.

Mevrouw Visser (VVD) is een beetje bedroefd als ze de agenda van de Transportraad inkijkt. Als je de inhoud leest zie je vaak een herhaling van zetten. Het lijkt er dan ook op dat er nauwelijks voortgang wordt geboekt! De minister is ervan op de hoogte dat de VVD al meerdere malen heeft gevraagd om eerst gemaakte afspraken na te komen. We kunnen elke keer wel nieuwe regels bedenken, maar als het huidige niet gehandhaafd wordt heeft dat nauwelijks zin.

De VVD heeft over de situatie in Calais ook een motie ingediend. Mevrouw Visser geeft aan dat de problemen nog steeds niet zijn verdwenen. Ze doelt daarmee op de onderhandelingen of de gesprekken met de Fransen, de Engelsen, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en EVO. Er zou dit jaar een gesprek plaatsvinden over de vraag hoe die ondernemers tegemoet gekomen kunnen worden, en wat daar gebeurd. Ondernemers kunnen in onze ogen maar op één manier geholpen worden, de minister zal de druk vanuit de politiek op Frankrijk op moeten voeren! Ze kunnen kilometers aan hekken gaan plaatsen, maar er bestaat geen hek die een migrant tegen gaat houden. De Fransen zullen daadwerkelijk de Europese asielwetgeving moeten nakomen, iets wat ze nu nog steeds niet willen doen!

De minister erkent dat er in Calais grote problemen zijn. De ondernemers hebben al veel geld gestoken om veiliger naar Engeland te kunnen vertrekken. Echter houdt Frankrijk zich niet aan hun gemaakte afspraken! Wij zijn dan ook van mening dat de tijd van praten in grote lijnen dan maar is over moet zijn. Politieke druk moet opgeschroefd worden, dat chauffeurs veilig over kunnen. Het is een illusie om te denken dat alles met boten over gezet kan worden naar Engeland. Wachttijden zullen daardoor veel langer oplopen en de economische schade voor de Transportsector zal nog verder in de miljoenen gaan lopen. In de vragen gesteld aan de minister spreekt ze nog steeds over incidenten. Als er dagelijks veel overlast voor de chauffeurs en transportondernemers is, zijn het wat ons betreft geen incidenten meer! De heer Van Helvert draait daarna de zaken nog eens om en stelt de minister de volgende vraag: Stel dat er in de Rotterdamse haven een illegaal kamp zou zijn en Franse boten worden dagelijks aangevallen door migranten? Frankrijk zal Nederland dan snel tot de orde roepen en eisen dat Franse boten vrije doorgang hebben. In Europese wetgeving staat het immers beschreven dat er vrij verkeer van mensen en goederen moet kunnen plaatsvinden. De minister vindt zelf dat de term ‘illegaal kamp’ niet de juiste term is. Ze geeft liever aan dat de plaats voor dat kamp niet handig is. Wij hopen dat de minister ook de recente berichtgeving heeft gelezen over Calais. Frankrijk is begonnen met verwarmde tenten te plaatsen voor de migranten i.p.v. het kamp daar weg te halen. De sterke magneetwerking zal dit probleem dus allen maar vergroten.