Nieuws

Burgemeester Venlo in gesprek met TBV.

Na aanleiding van de sluiting van de Keulse Barrière en de parkeerproblemen in en rond Venlo, vond op dinsdag 7 november 2017 een gesprek plaats tussen de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten en de heer Henri Gulickx, vertegenwoordiger namens de Transport Belangen Vereniging Nederland ( TBV NL) Bij dit gesprek was eveneens van de gemeente Venlo aanwezig de heer Pelser.

Parkeren

Tijdens het prettige en verkennende gesprek is aan de orde geweest het beschikbaar hebben van een adequate plek als wisselpunt voor het zogenaamde “uitzonderlijk vervoer”, de nieuwe locatie voor vrachtwagen parkeren aan de James Cookweg, een grotere behoefte aan betaalt vrachtwagen parkeren in Limburg en met name in de grensstreek, het toenemend illegaal parkeren op het Onderliggende Wegen Netwerk in de regio.

Kort geding

Over de door de uitbater van de Nieuwe Keulse aangespannen kort geding tegen de gemeente Venlo is geen informatie tussen de gesprekspartners uitgewisseld omdat deze zaak nu onder de rechter ligt. De heer Gulickx heeft wel aangegeven het schoon houden van de omgeving van de Nieuwe Keulse in ieder geval een mede verantwoordelijkheid is van de uitbater.

Openstelling parkeerterrein

Vanuit de gemeente is aangegeven dat volgende week de locatie James Cookweg als parkeerlocatie tegen betaling met de noodzakelijke faciliteiten officieel in gebruik wordt genomen. Een gedeelte van de kosten kunnen de chauffeurs besteden in het restaurant. Hoeveel er precies van de kosten in het restaurant gereduceerd worden is nog niet duidelijk.
De parkeerplaats aan de James Cookweg is wel geschikt voor de zogenaamde lengte transporten. Maar als deze parkeerplaats vol staat, kan dit problemen opleveren met manoeuvreren.

Op dit moment wordt er, aldus de heer Gulickx, door uitzonderlijk vervoer gebruikt gemaakt van de verbreding van de vluchtstrook ter hoogte van Tegelen aan de A74. De gemeente Venlo heeft recentelijk contact gezocht met Rijkswaterstaat met de vraag wat de wettelijke voorwaarden zijn voor het zgn. “convoi exeptionel” vervoer. De resultaten van die nog te ontvangen informatie zullen worden gedeeld.

Handhaving

De Gemeente Venlo blijft bij het standpunt dat alle parkeerplaatsen, bewaakte en daarmee betaalde parkeerplaatsen moeten worden. Alle truckers zullen gedwongen moeten worden voor de lange rustperioden hiervan gebruik te gaan maken. Er zal, voor zover mogelijk, vooral in het industriegebied vaker gehandhaafd gaan worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de weekenden geparkeerde voertuigen hoofdzakelijk doorgangsverkeer is, afkomstig uit Oost Europa.

Kamervragen

De burgemeester en dhr. Pelser waren content over het feit dat de 2e kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Kirsten van Hul (PvdA) Kamervragen gaan stellen over het vrachtwagen parkeren in met name de grensstreken. Gedeputeerde H. Marckus van de provincie heeft, na aanleiding van vragen van TBV NL toegezegd een plan van aanpak op te stellen.

Parkeeroverlast

De gemeente Venlo en een aantal (buur) gemeente in de grensstreek willen zich gaan inzetten tegen de parkeer overlast. Het kan niet zo zijn dat de grensstreken elk weekend overspoelt worden met vrachtwagens uit omliggende landen.

Tijdens het overleg is toegezegd dat TBV ter kennisname krijgt aangeboden een kopie van de in 2015 gesloten intentieovereenkomst tussen een groot aantal partijen in Limburg., Doel is om het tekort aan parkeerplaatsen en het wild parkeren op te gaan lossen. In dat kader heeft de heer Gulickx aandacht gevraagd voor één van de voornaamste kruispunten bij Roermond. Vooralsnog wil de gemeente Roermond niet mee werken aan een oplossing. Dit ondanks het feit dat er al een exploitant gevonden was om een parkeerplaats te realiseren.

Er is afgesproken dat partijen ( Venlo en TBV NL) naar de toekomst toe elkaar van informatie blijven voorzien over knelpunten met betrekking tot de vrachtwagen parkeerplaatsen en zo nodig het gesprek aangaan.

Read more
Venlo

Burgemeester Venlo nodigt TBV-NL uit.

Een privé bericht waarin de vraag stond om contact op te nemen, hebben we de afgelopen dagen genegeerd.
Vanmorgen voor wat actievoerende chauffeurs door Venlo heen wilden sturen werd er contact gelegd vanuit de gemeente. Na een goed gesprek werd de agenda gepakt en binnen het uur stond de afspraak vast. Dinsdag 7 november om 14.00 uur in het gemeentehuis is de afspraak. Burgemeester Scholten van Venlo wil de 45 uur weekendrust gaan koppelen aan de ontstane situatie.

Bedankt.

TBV-NL staat positief tegenover deze eerste stap. In gesprek gaan en samen naar oplossingen zoeken is wat ons betreft de juiste weg. We willen de chauffeurs bedanken die de moeite hebben genomen om stapvoets door Venlo heen te rijden. Op meerdere plekken was er bijna geen doorkomen aan hetgeen onze buren uit Duitsland mede verantwoordelijk voor waren. Chauffeurs die door het rijverbod langs de snelweg op de vluchtstrook stonden, werden door politieagenten gesommeerd om te vertrekken.

Sluiting.

De laatste weken is er veel gaande geweest over de sluiting van de parkeerplaats bij de Nieuwe Keulse. De media heeft onze actie om de parking tot maart 2018 open te houden uitermate goed gesteund. Tot aan het kort geding, heeft de gemeente Venlo nog nergens op willen reageren

Venlo

De gemeente Venlo heeft getracht een oplossing te vinden om de vernieuwde parkeerplaats aan de James Cook weg aan te passen. Maar hebben hierin duidelijk gefaald. De parkeerplaats is een bewaakte parkeerplaats. Tegen betaling kan men hier parkeren en is de parkeerplaats voorzien van een restaurant, toilet en douches.

Het is algemeen bekend dat chauffeurs uit Oost-Europese landen geen geld hebben of geen geld willen uitgeven aan een betaalde parkeerplaats. Zij zullen dus her en der gaan parkeren! Vele voorbeelden hebben we de afgelopen dagen gezien hoe en waar ze parkeren. Veilig of niet daar draait het niet om, de rij en rusttijden geven aan nu te stoppen. Gevolgen dat de bewoners in de omliggende woonwijken hier overlast van hebben.

De parkeerplaats heeft een ingang die maar 5 meter breed is. Breedte transporten kunnen hier niet terecht. Lengte transporten tot 25 meter moet geen probleem zijn als de parkeerplaats niet vol is.De parkeerplaats is nu nog verboden voor vrachtwagens welke geladen zijn met gevaarlijke stoffen! Er zal later een hoek ingericht worden voor gevaarlijke stoffen wagens. Wij zijn dan van mening dat deze oplossing maar een druppel op de gloeiende plaat is. Chauffeurs uit de Oost-Europese landen kijken waar ze gratis kunnen parkeren. Er zal daarvoor ook parkeer mogelijkheid moeten worden geboden.

Waar ligt dan de oplossing?

Op de eerste plaats bevatten de 2 nieuwe parkeerplaatsen in Venlo en Venray te weinig capaciteit. Om de grote vraag aan parkeer capaciteit te voldoen, zal een grote parkplaats in de omstreken van Roermond gebouwd moeten worden. Twee tankstations aan de A73 bij Roermond en de parkeerplaats aan de a2 op de hoogte van Echt staan iedere week overvol.

Verbod op lange weekendrust handhaven!

Industrieterreinen van Roermond tot en met Elsloo worden nu gebruikt door chauffeurs die gevlucht zijn uit Duitsland en België! Het maken van de verlengde weekendrust is in die landen verboden en wordt daar ook gehandhaafd! Dezelfde wetgeving hebben we in Nederland al sinds 2014, alleen handhaaft Nederland hem niet. Nederland lijkt daardoor het afvalputje te worden van West Europa. Minister Schultz wilde hem niet laten handhaven, we zullen de nieuwe minister vragen om het toch te laten handhaven.

Kilometerheffing.

Ook zal de invoering van de “de kilometerheffing “ het aantal vrachtauto’s in Nederland verminderen. Vrachtverkeer kiest nu vaak om bij Groningen Nederland binnen te rijden en bij Aken ons land wee te verlaten. Daarmee besparen ze de maut kosten in Duitsland. Binnen Nederland geldt wel het eurovignet, alleen door capaciteit problemen van controlerende instanties kan je ook gemakkelijk zonder vignet rijden.

Politieke steun.

De SP in Venlo heeft ons vanaf het begin gesteund betreffende de parkeerplaats de Keulse barrière open te houden. Trucker Appy heeft ook de nodige aandacht gevraagd.

Gijs van Dijk tweede Kamerlid van de PvdA zal Kamervragen gaan stellen aan de nieuwe minister. We hebben daarvoor de nodige informatie aangeleverd. Vanuit Brussel worden we gesteund door Agnes Jongerius PvdA. Vanuit de provincie hebben wij steun van Jos van Rey LVR. Aankomende week zal hij vragen gaan stellen aan gedeputeerde staten in Maastricht over de ontstane problemen.

Hoe nu verder?

Op 1 november 2017 zal het in Venlo weer een drukte van belang zijn. In Duitsland is het dan zondag waardoor veel toeristen weer na Nederland komen. Dat betekend dat alle parkeerplaatsen in Venlo weer overvol zullen zijn. Het vrachtverkeer mag dan niet Duitsland in rijden. Veel chauffeurs zijn dan genoodzaakt om in de grensstreek een parkeerplaats te zoeken. Wij willen deze dag gebruiken om aandacht te vragen voor ontstane problemen! De parkeerplaats van de Nieuwe Keulse zal weer open gesteld moeten worden, totdat er een passende oplossing gevonden is. Een passende oplossing ook voor de eigenaars van de Nieuwe Keulse en voor het grote parkeerprobleem aan de grensstreek.

Die dag willen we met vrachtwagens gaan rijden door het centrum van Venlo. De slogan van die dag is “handen af van onze verdiende nachtrust “! Wil je mee rijden? Laat het ons dan even weten via info@tbv-nl.nl.

Om 12 uur zullen wij ons verzamelen bij Nieuwe Keulse omstreeks 12.30 uur starten wij met deze actie. De media heeft ons al toegezegd die dag er bij te zijn. Kom jij ook?

Op 2 november 2017 zal er om 09.30 een kort geding tegen de Gemeente Venlo zijn. Deze zitting wordt gehouden in de rechtbank van Roermond.

Read more
Pauze

Pauze maken steeds groter probleem!

Pauze.

Pauze maken, iets wat chauffeurs dagelijks verplicht moeten doen, wordt een groot probleem. Langs snelwegen zien we dagelijks overvolle parkeerplaatsen op de hoofdroutes. Chauffeurs onderweg met speciaal transport of lange zware voertuigen (LZV) kunnen nauwelijks nog terecht op de parkeerplaatsen.

Sluiting parkeerplaatsen.

Afgelopen week zijn we nog op de bres gesprongen voor het parkeer terrein bij de Keulse Barrière. Nadat we eerder dit jaar de gemeente Venlo overtuigd hadden samen met de SP Venlo en de uitbater van het chauffeursrestaurant om de parkeerplaats open te houden tot maart 2018 is hij donderdag 19 oktober al gesloten. Er is een groot tekort aan parkeerplaatsen in en rond Venlo. Maar de gemeente Venlo sluit een parkeerplaats van honderd plaatsen! Er gaan geruchten dat het een en het ander niet zo wordt afgehandeld zoals dit zou moeten.

De reden.

De reden die de gemeente Venlo geeft ? Overlast en vervuiling van het parkeerterrein. In juli 2016 is de gemeente hierop al geattendeerd, maar vuilnisbakken zijn er nooit gekomen. In de weekenden staat deze parkeerplaats vol met vrachtwagens die het verbod op de lange weekendrust in Duitsland ontwijken. Duitsland en België handhaven het verbod wat in Nederland ook in de wet is opgenomen. Echter gaat Nederland deze wet niet handhaven.

Venlo.

Gemeente Venlo heeft dan het parkeerterrein van de Keulse Barrière gesloten en biedt als alternatief een parkeerterrein aan de andere kant van der stad aan. Dan spreken we nog maar niet over route plichtige transporten van buitensporige afmetingen, gevaarlijke stoffen en de steeds meer toenemende lange zware voertuigen. (LZV) Pauze maken is voor deze chauffeurs steeds moeilijker. Buiten dat deze transporten vaak veel ruimte vergen, mogen en kunnen ze de beveiligde parkeerplaatsen niet eens op! Waar moeten deze dan gaan staan?

Logistieke hotspot.

Venlo-Venray mag dan wel als logistieke hotspot uit de bus komen waar ze graag mee pronken. Maar rekening houden met de chauffeurs behoort daar niet toe. Wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray erkent het probleem qua parkeer beleid. De wethouder geeft aan dat chauffeurs niet te lang door moeten rijden om uiteindelijk niet te kunnen parkeren. Hierbij lees je dat overheden de praktijk onvoldoende kennen, daar zullen wij ze dan is in moeten gaan voorzien. Afgelopen vrijdag heeft omroep Venlo er nog een uitzending over gemaakt. (Vanaf 3.44 begint het stuk.) Ook de zender L1 van Limburg heeft er aandacht aan besteed.

Roermond.

Dat chauffeurs lucratief worden om de weekenden de vrachtwagens kwijt te raken is dit weekend al zichtbaar. In Roermond staan op diverse plaatsen al vrachtwagens geparkeerd die daar eigenlijk niet mogen komen.

Transport neemt toe.

Door de alsmaar aantrekkende economie nemen behalve het aantal auto’s op de weg ook de het aantal transporten toe. Met de dagelijkse hoeveelheid transporten is het nijpende tekort aan parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. Bermen worden kapot gereden doordat voertuigen in de bermen parkeren om toch te voldoen aan de rij en rusttijden verplichting.

Rij en rusttijden overtreden.

Chauffeurs die moeten overnachten omdat ze niet op hun bestemming aankomen, kunnen het na 20.00 uur ’s avonds wel vergeten om een veilige plek te vinden om hun pauze/rust te maken. Chauffeurs kiezen er vaak voor om daar te parkeren waarbij ze ook nog wat faciliteiten hebben. Denk daarbij aan eet gelegenheid en was of doucheruimtes. Gevolg, ze zullen langer door moeten rijden en daarbij de rij en rusttijden overtreden. Daardoor lopen ze 28 dagen lang het risico op een boete. Waarbij de boetes in diverse Europese landen nogal ver uiteen liggen.

Gemeenten.

Gemeentes stellen vaak op industriegebieden al een parkeer verbod in om overlast te voorkomen! Waar vrachtverkeer eerder nog uit de bebouwde kom na het industrieterrein gedirigeerd werd, zijn ze zelfs daar nu niet meer welkom. Waar moet het naar toe?

Minister.

In 2012 speelde overlast van kamperende chauffeurs ook al en heeft Rijkswaterstaat destijds bebording aangepast dat er maximaal voor de duur van 24 uur mag worden geparkeerd. Nu er vanaf volgende week een nieuw kabinet is zullen wij de nieuwe minister van infrastructuur van onze bezorgdheid op de hoogte brengen. Wij zullen een afspraak maken met de minister om onze zorgen toe te lichten.

 

Read more
Hoofdrol

Chauffeurs in de hoofdrol!

Op 15 juli 2017 staan chauffeurs in de hoofdrol. Dan komen Agnes Jongerius (PvdA) en Dennis de Jong (SP) samen naar Amersfoort. De SP heeft een enquête online gezet die je via deze link kan invullen. Dit doe je geheel anoniem en op 15 juli komen ze daarvoor na Amersfoort toe om jou mening te horen wat jij van de nieuwe regels vindt in de transportsector.

Commissie

De maatregelen betekenen veel voor jou als chauffeur. Er worden bijvoorbeeld andere regels voor rij- en rusttijden gemaakt. Daarnaast komen er nieuwe regels voor cabotage (transport door vervoerders uit een ander land). Verder zijn er voorstellen om de ´brievenbus´- bedrijven uit te bannen en voor betere handhaving om misbruik en fraude tegen te gaan. Met deze voorstellen beweert de Commissie ook de schending van werknemersrechten aan te pakken.

Agnes Jongerius en Dennis de Jong willen graag jouw mening horen over bepaalde onderdelen van de voorstellen. Dat is erg belangrijk want daarmee geef je hun stem meer gewicht. De voorstellen hebben vergaande gevolgen voor jou. De resultaten van de enquête zijn een goed middel om te laten horen welke gevolgen dat zijn.

Op 15 juli heb jij de hoofdrol. Dan gaan ze de resultaten van deze korte enquête presenteren en met jullie bespreken. Ze willen dan ook bespreken hoe ze verder gaan strijden tegen deze nieuwe regels.

Aanmelden

Kom langs, praat mee en meld je aan via ellen.verhoog@europarl.europa.eu

Read more

Oplopende wachttijden op ECT-Delta.

Zaterdagmorgen 13 mei was er door buurman (René Lindeman) en buurman (René Sloof) een bijeenkomst georganiseerd. Inzet was de oplopende wachttijden op de ECT-Delta. Buurman en buurman zijn in de containersector actief als eigenrijder en zijn voor veel chauffeurs en vervoerders het aanspreekpunt als er problemen op de terminal ontstaan. Ze communiceren de ontstane problemen met de supervisors van de ECT. Vervolgens zijn het de supervisors die de taak hebben om de problemen op te lossen. De laatste tijd worden veel vervoerders en chauffeurs op de proef gesteld op de ECT-Delta. Vooral de wachttijden om containers te wisselen is velen een doorn in het oog.

De heer Aad Scholten General manager van de ECT opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. In een korte inleiding geeft hij aan dat de ECT twee kanten heeft. Aan de ene kant is dat de waterzijde waar de betalende klanten liggen (Rederijen). Aan de andere kant is dat de landzijde waar de containers verladen worden voor het wegvervoer en het spoor. Er ligt wel een natuurlijke neiging om meer naar de waterzijde te kijken geeft Aad eerlijk toe. Maar vervolgt daarna ook dat er zonder vervoerders geen container de terminal verlaat. Na nog wat verdere bedrijfsinformatie gedeeld te hebben geeft hij toe dat de servicetijden op de ECT-Delta de laatste weken in piektijden behoorlijk oplopen. Benieuwd is hij dan ook om van alle betrokken partijen te horen wat voor oplossingen ze kunnen verzinnen.

Begrip

Het onderlinge begrip wordt terecht ook nog even aangehaald, want het blijkt dat dat ver te zoeken is. Na de bijeenkomst hoopt hij dat er wat meer respect wederzijds is. Daarna stelt hij voor om een korte voorstelronde te doen daarmee weet een ieder wie en wat zijn of haar taak is.

Voorstelronde

Een diversiteit aan mensen is aanwezig zo horen we na de voorstelronde. Eigen Rijders, grote vervoerders, chauffeurs, operationeel managers die de aansturing verzorgen, supervisor die als leidinggevende bij de carrier chauffeurs is en een supervisor van de landzijde. Marco Post van H.N Post is op persoonlijke uitnodiging aanwezig en is tevens voorzitter van de AZV (Alliantie zeecontainer vervoerders). Deze vereniging vertegenwoordigt alle bij TLN en de VZV aangesloten transport bedrijven die zeecontainers vervoeren. Namens de VERN is René Sloof ook als bestuurslid aanwezig. Onder de aanwezigen zijn ook enkele carrier chauffeurs, deze hadden niet allemaal vrij en zullen na de bijeenkomst het werk dan ook weer oppakken. Voor de chauffeurs, eigenrijders is het zeker van belang het verhaal vanaf hun zijde ook eens aan te horen.

Voormeld systeem

De heer Sloof (buurman) bestuurslid van de VERN en tevens eigenrijder verteld in het kort waar de zichtbare problemen liggen. Als eerste geeft hij aan de carrier chauffeurs niet te willen afvallen. Wij zien ook dat ze hard willen werken. Er is een prachtig voormeld systeem waarbij de ECT kan zien, wat het aanbod en de vraag is. Bezuinigingen, aansturing en capaciteit met betrekking tot personeel daar lijkt de grote schoen te wringen. De doorloop tijd aan de landzijde loopt dusdanig op dat de kosten daar voor rekening komen van de vervoerder. Bij de binnenvaart worden deze kosten nog door de rederijen vergoed.

Aansturing

Een carrier chauffeur meldt dat er te weinig mensen zijn en carriers. De operationele manager ligt dat toe en denkt niet dat er te weinig carriers zijn maar dat er inderdaad qua aansturing verbeter punten mogelijk zijn. Wij als onafhankelijke vereniging vinden het opmerkelijk dat een externe partij, (Buurman en Buurman) het wel zien als de wachttijden oplopen. Maar de aansturing ziet dat kennelijk niet, of wil dat niet zien. Als er vervolgens gebeld wordt door deze externe partij wordt er opgeschaald en zorgt de aansturing voor extra carriers op de blokken.

De aansturing wordt gedaan vanuit het kantoor waarin ook de nodige televisie schermen hangen. Op deze schermen is zichtbaar wanneer de wachttijden oplopen. Na 20 minuten wachten wordt het scherm al rood waarop de aansturing dan moet reageren. Ook met uit het raam kijken is alles al zichtbaar voor de aansturing. Je zou je dan af kunnen vragen of alle mensen op de aansturing wel de juiste mensen zijn? Of ligt op de afdeling de druk te hoog? Dat een carrier chauffeur het niet ziet dat het verder op de blokken te druk is dat hoeft ook niet. De aansturing zal erop moeten toezien om wat carrier chauffeurs op te schuiven naar de blokken waar de wachttijden oplopen.

Frustratie

Dat de spanning tijdens de gesprekken hoog ligt merken we als het Facebook bericht aangehaald wordt. In dat bericht wat geplaatst was door een chauffeur, werd een carrier chauffeur weggezet in niet al te mooie woorden welke we zeker niet gaan herhalen. Frustratie van beiden kanten waarbij we kunnen concluderen dat ze eigenlijk het probleem niet veroorzaken. Onmacht van beide partijen waar aan de ene kant een carrier chauffeur ook zijn recht heeft op pauze. Aan de andere kant een chauffeur, die met een rij en rusttijden besluit te maken heeft. En een opdrachtgever die hem vraagt hoe laat hij bij de klant kan zijn. Er zijn carrier chauffeurs die ervoor kiezen de pauze te maken in de carrier. Dat is voor een chauffeur die in de blokken staat dan niet zichtbaar. Gevraagd wordt dan ook aan de carrier chauffeur om de pauze niet zichtbaar bij de blokken te maken. Als hij dat wel doet om dan het zwaailicht aan te zetten. Daardoor weten de chauffeurs dat hij tijdelijk buiten bedrijf is.

Tekort

Carrier Chauffeurs hebben meerdere taken waarvoor ze ingezet worden. De treintjes, scanbakken en ITT transporten zullen ze ook tussendoor krijgen. Op bepaalde drukke momenten is er een tekort aan carrier chauffeurs. De vraag daarop aan de operationele manager is om dergelijke transporten te stoppen als de drukte op de landzijde toeneemt. De operationele manager geeft aan dat hij dat zeker wel doet. Opgemerkt wordt door een Vern-lid dat niet alle OM-ers dit doen. Vanaf vijf uur zal alles beschikbaar moeten zijn op de vrachtwagens om ze snel en ordelijk weg te werken meld hij verder.

Nachtelijke uren

Piektijden zijn een probleem waar de ECT slecht in kan managen. Piektijden vallen wat zichtbaar is tijdens schafttijden en wisseltijden, juist op die momenten loopt de wachttijd snel op. Er is al geprobeerd om voertuigen ‘s nachts of in de weekenden te laten komen, maar dat gebeurt te weinig. In de nachtelijke uren is er zeker wat geprobeerd door vervoerders, alleen rijden er dan blijkbaar te weinig carriers omdat de wachttijd dan ook oploopt. Een eigenrijder of chauffeur heeft te maken met een beperkt rij en rusttijden besluit. Als je op de dag je klanten bediend zal je niet in de nachtelijke uren nog een container kunnen opzetten. Vanaf de ECT kant zal daar meer rekening mee gehouden kunnen worden. Door op de dag de aansturing beter te laten coördineren en de wisseltijden wat in te korten en wellicht een overdracht bij de carrier te laten doen.

 

Volgende punten welke besproken zijn zal de general manager de komende maanden ter overweging kunnen nemen om de service tijden te verbeteren. Als de service tijden verbeteren kunnen er meerdere containers afgehandeld worden.

 

  • Carrierchauffeur geeft als voorstel aan een tussendienst in te zetten. Deze dienst start om 11.00 tot 19.00 uur. Daarmee worden wisseltijden met extra carriers opgevangen.
  • Als een externe partij de wachttijden op ziet lopen zullen de eigen mensen op de aansturing dat ook moeten zien. Anders kan je je afvragen of de juiste mensen op de juiste plaats zitten.
  • Communicatie tijdens wachten in de blokken is ronduit slecht te noemen. Anno 2017 zou er communicatie via een app prima te realiseren zijn om chauffeurs op de hoogte te brengen of er een storing is.

September

Aan het eind van de bijeenkomst is er afgesproken met elkaar in gesprek te blijven en in september weer een bijeenkomst in dezelfde setting te doen. Daar kunnen vervoerders samen met de ECT beoordelen of er stappen gezet zijn. Als TBV-NL blijven we deze zaak nauw gezet volgen. Uiteindelijk zal het voor beide partijen winst op gaan leveren. TBV-NL vraagt aan chauffeurs en carrier chauffeurs om elkaar met wat meer respect te behandelen. Uiteindelijk werken jullie allemaal gezamenlijk voor een betere toekomst.

 

Buurman en buurman willen de ECT in naam van Aad Scholten bedanken voor het serieus nemen en het oppakken van deze problemen. (Foto: ECT)

 

 

Read more
Opleiding

Opleiding ver beneden niveau!

Elke dag krijgen we meldingen binnen over chauffeurs waarvan de twijfel bestaat over de opleiding. Of ze überhaupt wel een opleiding gevolgd hebben en de kwaliteit van code 95. Veelal gaat het over chauffeurs uit Oost-Europa. Tijdens het schrijven krijgen we een melding binnen van een chauffeur die gecrasht is in Echteld en op de vlucht is geslagen. Natuurlijk weten we niet het fijne daar nog niet van. We wachten daarvoor nog op de onderzoeksresultaten van de politie. Het geeft maar weer eens aan dat het geen incidenten meer zijn.

Rijbewijs te koop

TBV-NL heeft minister Schultz al eerder op de hoogte gebracht over rijbewijzen en code95 die gewoon te koop zijn in Oost-Europese landen. De minister gaf destijds aan dat ze niet twijfelde aan de echtheid van de documenten. Wij twijfelen ook niet over de echtheid, alleen de manier waarop ze verkregen zijn.

Schade

Afgelopen week werden we nog door een eigenrijder op de hoogte gebracht van een schade aan zijn vrachtwagen. Bij aankomst op zondag zag hij dat voor zijn wagen een buitenlandse vrachtwagen geparkeerd stond. Na een inspectie aan zijn voertuig zag hij schade aan de voorkant. Daarop controleerde hij de achterkant van de vrachtwagen die voor hem stond en zag op dezelfde hoogtes lak van zijn vrachtwagen. Hij heeft de chauffeur die lag te slapen wakker gemaakt en ermee geconfronteerd. Schoorvoetend gaf hij toe dat er wat gebeurd kon zijn waarna de eigenrijder wat gegevens wilde om de verzekering in kennis te stellen.

Chauffeur geeft kenteken en verdwijnt

De chauffeur gaf daarbij het kentekenbewijs en zijn rijbewijs af. Terwijl de eigenrijder de gegevens aan het noteren was besloot de chauffeur ervandoor te gaan. Enige tijd later zag de eigenrijder de buitenlandse vrachtwagen weer rijden en belde de politie om de locatie door te geven. De snelheden die de chauffeur binnen de bebouwde kom maakte waren ruim boven de toegestane snelheid. De eigenrijder verloor hem daardoor weer uit het oog. Enige tijd later zag hij de trekker leeg staan en is erbij blijven staan tot de politie ter plaatse was. Bij de controle van het voertuig bleek dat de chauffeur op vrijdag zijn rijbewijs al heeft moeten inleveren. Tijdens een eerdere controle had de chauffeur 1125ugl geblazen. Hierop is het voertuig in bewaring gesteld. De chauffeur is een dag later alsnog opgepakt en heeft enkele dagen vast gezeten.

Schotel open en auto bekrast

De eigenrijder heeft als hij wegrijdt van de parkeerplaats zijn luxe wagen daar staan. Na enkele dagen gereden te hebben kwam hij aan op de parkeerplaats en zag tot zijn verbazing dat de luxe wagen van voor tot achter onder de krassen zat. De volgende morgen als hij weer vertrekt vergeet hij door alle commotie een controle ronde te lopen langs het voertuig. Op het moment dat hij optrekt, verliest hij de trailer en loopt zo de nodige schade op. Hiervan heeft hij aangifte gedaan en de politie neemt de schade aan de luxe wagen en de open getrokken schotel mee in het onderzoek wat loopt tegen de chauffeur.

Politie heeft handen vol

TBV-NL vragen de overheden in Nederland en Europarlementariërs in Brussel om nu eens orde op zaken te stellen. Veiligheid op onze wegen moet gewaarborgd blijven. De politie heeft de handen vol aan chauffeurs die spookrijden op de snelweg. En chauffeurs die overal proberen te keren waar het niet kan. Bijna dagelijks op de Maasvlakte is de weg gestremd door vrachtwagens die via de berm proberen te keren. De schade aan weg meubilair en bermen is niet mis. Laat staan de economische schade die ontstaat door de lange files die het veroorzaakt!

Een bestuurslid van TBV-NL heeft enige tijd terug zelf nog een 112 melding gedaan op de A16 bij Dordrecht. Daar was ook een chauffeur die om 19.25 uur tegen het verkeer in de richting Rotterdam reed. Tijdens de 112 melding zag hij het voertuig drie banen oversteken om te draaien. Gelukkig waren de automobilisten scherp, anders was de ramp niet te overzien! Chauffeurs veelal vanuit Oost-Europa rijden hier maanden rond. Staan dagen op plaatsen stil waar overlast ontstaat voor de omgeving. Deze chauffeurs pakken voor tijdverdrijf wat sneller de fles. Als ze dan een opdracht krijgen starten ze even vrolijk de vrachtwagen en rijden weg, nuchter of niet. Vanmorgen heeft de politie nog een chauffeur tijdelijk in de boeien geslagen. Hij was bezig zijn eigen ruit van de vrachtwagen in te slaan, terwijl hij de nodige hoeveelheid drank op had!

Violetta Bulc

Transport commissaris in het Europees parlement mevrouw Violetta Bulc brengt eind deze maand een pakket maatregelen naar buiten. De eerste berichten die we horen over de maatregelen zijn verontrustend. Neemt u verantwoordelijkheid en zorg dat het uitbuiten van chauffeurs die maanden van huis zijn stopt! Door deze chauffeurs na elke 2 weken verplicht naar huis te laten gaan zal voor alle partijen een stap naar een veiliger Europa worden op de Europese wegen.

Read more
Stemming

Stemming!

Is de stemming wel zo goed om ja te zeggen? Met jouw goedkeuring als lid van een vakbond zal de nieuwe cao spoedig getekend gaan worden. Tegelijkertijd wordt de SOOB cao ook voor de duur van vijf jaar afgesloten. De SOOB cao betaalt elke chauffeur aan mee, lid van een bond of niet. Elke werkgever betaalt eveneens mee, lid van TLN of niet. Mogen de mede betalers van de SOOB pot niet weten dat hij vast gezet gaat worden voor vijf jaar?

SOOB cao

Dat er haast bij is om de CAO goed te keuren is wel te verklaren. De SOOB cao loopt op 30 juni 2017 af! De laatste keer dat hij afliep heeft het nog enige tijd geduurd voordat de SOOB cao weer verbindend verklaard was. Dat wil deze instantie niet nog een keer meemaken. Vele weten dat de SOOB cao, een geoliede geld rond pompende machine is. Het SOOB fonds is zijn doel al ver voorbij geschoten waarvoor hij ooit opgezet was.

Hieronder een brandbrief welke de kaderleden hebben opgesteld. Lees deze goed door en maak weloverwogen je keuze. De actiebereidheid lijkt groter dan ooit. Tekenen kunnen we altijd nog, als de kers op de taart komt!

 

Brandbrief 3 mei 2017

 

Beste leden van de sub- sectorraad > Belangrijk: Neem de tijd om dit te lezen.

We staan aan de vooravond van een nieuwe CAO Transport en Logistiek. En het bijzondere is dat er twee Cao’s in één worden geschoven, de KNV in de TLN cao.

Ieder van ons heeft het hele traject meegemaakt. Van klankbordgroep cao modernisering tot waar we nu staan. Wat eerst een eindbod was en nu een resultaat, is iets wat nu eigenlijk al wordt weggezet als positief maar is dat wel zo? In ieder geval zijn een aantal leden van de sub- sectorraad, na het indalen van het hele proces, niet zo positief meer en vragen zij zich af of zij als sub-sectorraadsleden de verantwoordelijkheid willen dragen voor de huidige uitkomst en we dit überhaupt positief of neutraal kunnen en willen voorleggen. Daarnaast begrijpen we het proces niet. Het is onze cao maar we hebben zo niet het gevoel dat we hierover wat te zeggen hebben.

Proces

Wat is er aan de hand: KNV collega’s hebben er voor gezorgd dat er actiedreiging was door een ultimatum te stellen. Daar hebben zij veel werk voor verzet en is gegaan hoe vakbondswerk behoord te zijn. Ze komen voor hun arbeidsvoorwaarden op. Maar nu ligt er een onderhandelingsresultaat omdat werkgevers, onder druk van acties, weer wilden praten. Prima, maar wat gebeurt er eigenlijk de 22e april? De ingevlogen KNV delegatie heeft de opdracht om het ultimatum binnen te halen. De KNV collega’s uit diverse bedrijven staan klaar om actie te voeren.

In het kort: Door welke invloeden dan ook, wordt de dag formeel als onderhandeling gezien en wordt het ultimatum van tafel gehaald, terwijl niet alle punten uit het ultimatum worden binnen gehaald. Bij een ultimatum werkt dat zo niet. Waarom zijn de KNV collega’s overstag gegaan? Niet dat we het de aangeschoven KNV jongens dit onder de omstandigheden en druk persoonlijk kwalijk nemen.

Vreemd

TLN en KNV collega’s hebben nog nooit apart gestemd over een onderhandelingsresultaat. Zeker in dit geval vreemd want er moet gestemd worden over de TLN cao. We hebben daarbij ook gewoon een paar KNV’ers met een zetel in de SSR. Hoe vreemd is het dan dat de ene groep a.s. zaterdag 6 mei uitgenodigd wordt voor een ‘feestje’ want er is in die communicatie zelfs gesproken over een BBQ en een biertje voor de KNV collega’s. Dat het waarschijnlijk de laatste keer is als KNV collega’s bij elkaar komen, insinueert dat het al een gelopen race is.

Vermoedens

Wij hebben het idee dat er een reden is hoe het proces is verlopen en waarom er een onderhandelingsresultaat ligt. Heeft het polderen hier zijn hoogtepunt bereikt? Gaat het om de SOOB gelden die eventueel misgelopen gaan worden? Waarom zijn de Arbeidsvoorwaarden CAO en de SOOB cao nog gekoppeld in dit pakket? Het is een vermoeden maar stel dat dit speelt, dan is er wat anders aan de hand! Want als je er goed over nadenkt:

Wat hebben we eigenlijk letterlijk binnengehaald?

Het gedrocht PKB (Persoonlijk Keuze Budget) Staat in het onderhandelingsresultaat terwijl dit in alle ledenvergaderingen werd weggehoond. We hadden toch een KNV ultimatum en de negatieve signalen vanuit de algemene ledenvergaderingen? Bovenwettelijke dagen op 2 na nog maar een jaar geldig i.p.v. 5 jaar. En dagen zijn vanuit het PKB op te nemen ‘in overleg’. Een behoorlijke verslechtering.

Afspraken Flex

Afgelopen 1 mei vierden we de dag van de Arbeid. Uitgangspunt FNV is minder Flex en Echte Banen. Hier is niets op binnengehaald terwijl er een mooi voorstel lag.

Modernisering

De insteek van deze onderhandelingen was modernisering van de cao. Mooi, alle sociale regelingen van KNV invoegen in de TLN cao. Niet gelukt, niks van dit alles. Waarom is er vanuit de vakbonden nog steeds een hosanna stemming?

Nieuwe loonschaal A

5 trede’s onder loonschaal A

De loonsverhoging:

Natuurlijk, 10%, dat ziet er goed uit maar geldt alleen als je al in de hoogste loontrede zit.

Voorstellen uit de ledenvergaderingen

Waar zijn de meeste voorstellen van werknemers gebleven die we in de ledenvergaderingen hebben vastgesteld? Deze vind je nergens terug in het onderhandelingsresultaat.

Bakkenist 2005

Wat zijn de gevolgen van deze methode t.o.v. de oude? Is niets over duidelijk.

Duurzame inzetbaarheid:

Later met pensioen, gezond de eindstreep halen was het plan. Ook voor de TLN‘ers was o.a. ingezet op de secundaire arbeidsvoorwaarden van KNV.

Nergens meer te vinden, behalve zelf betalen voor extra vrije dagen.

40 uur garantie

Wordt losgelaten als je niet meer wil werken dan 40 of 45 uur. Het begin van de 160 uur per 4 weken is een feit.

Veel in overleg af te spreken

Dit is een dubbel iets. De vakbond is er ook voor om de zwakkeren te beschermen en als je naar je werkgever gaat met een verzoek en die wordt afgewezen, is het nog steeds in overleg.

Verslechteringen voor de KNV CAO

Vanaf 50 was je niet meer verplicht om ploegendiensten en of nachtarbeid te doen. Ook overuren waren niet meer verplicht.

Dit wordt nu naar 55 jaar opgetrokken. Enig pluspuntje, dit stond nog niet in de TLN cao. Maar weer de regel: In overleg met werkgever en werknemer. Terwijl dit in de CAO was vastgelegd. Nu moet je maar hopen dat dit gaat lukken.

Charterbepaling: Deze verdwijnt.

De 18 ATV dagen:

Deze verdwijnen voor de grote meerderheid van de mensen. Er blijven ongeveer 800 mensen over die er straks nog recht op hebben. De andere 7000 mensen hebben pech en moeten daar ook nog eens 3x 0,75% voor betalen. Loonsverhoging 10% – 2,4%. Dit is omgekeerde solidariteit.

Nog eens het PKB verhaal:

Vakantiedagen MOETEN eind van het jaar op.

Je hebt recht op 20 wettelijke vakantie dagen plus twee. De rest gaat in een potje. Wie zegt dat je werkgever je die andere dagen als vakantie op laat nemen? Omdat alles op moet, kun je ze eventueel uit laten betalen. Maar dan vallen ze in het bijzonder tarief. Lever je ook weer op in.

Duurzame inzetbaarheid:

TLN wil gaan onderzoeken hoe dit voor de toekomst geregeld moet gaan worden.

Deze regelingen zitten voor een groot deel al verwekt in de KNV CAO. Gaat TLN het wiel weer opnieuw uitvinden?

Afspreken van werkurenregeling:

Ten eerste is hier al wetgeving voor waarin dit is geregeld. Wet Flexibel Werken. Dus waarom anders?

Dit zou het begin kunnen zijn om in de toekomst de 40 uur garantie helemaal los te laten. Dit is een natte droom van TLN. Daar gaan we nu al een stukje in mee = verslechtering.

Dan diverse overdenkingen:

Waarom leggen de bonden dit zo positief voor? We willen toch niet weer terug in de tijd gezet worden?

Waarom een feestje in Central Studio’s Utrecht voor dit resultaat, alleen voor KNV collega’s?

Waarom KNV collega’s stemmen op 6 mei op locatie (waar vast niet alle leden KUNNEN komen) en TLN collega’s per stembrief? Niet echt democratisch want het gaat over dezelfde cao net als we die in voorgaande jaren hebben afgesloten met dit verschil dat we nu juist samen één cao krijgen en juist nu samen op moeten trekken. De sub-sectorraad heeft eerder al een besluit genomen om per stembrief te stemmen.

Zelfs terwijl er actiebereidheid was en de mensen klaarstonden om de boel plat te leggen bij cruciale punten, komt de delegatie terug met verslechteringen in een resultaat?

Hoe kan het dat er al handtekeningen onder de teksten van het resultaat staan voordat dit met de SSR (tekstueel) besproken is?

Het is onze cao en wij besluiten zelf wat we ervan vinden.

Read more
MAIL

Mail actie heeft chauffeurs wakker gemaakt.

Het eindbod wat TLN namens de werkgevers gedaan heeft zet kwaad bloed bij de chauffeurs. Afgelopen zondag hebben wij van TBV-NL een pagina online gezet. Hier kon en kan je, je naam en mail adres invullen.  Daarna druk je op verzenden. TLN kreeg/krijg uit jou naam een mail waarin je aangeeft het eindbod af te wijzen. Meerdere transportforums schreven over de mail actie, waaronder BigTruck, Truckstar, TTM, Logistiek Transportforums die meer op handen van TLN zijn, publiceerde er niks over. Hoe onafhankelijk ben je dan? 

FACEBOOK

Uit het verleden weten we dat chauffeurs liever klagen op Facebook dan daadwerkelijk zelf op staan. Wij hadden dan ook niet verwacht dat dit onderwerp zo zou aanslaan. Het resulteerde erin dat er lange tijd niet gemaild kon worden. De hoeveelheid mails werd gezien als spam waardoor er een tijdelijke blokkade op kwam. Samen met de webmaster hebben we deels het probleem kunnen oplossen.

MAIL 3000X

Gedurende de werkweek bleven chauffeurs mails versturen. 3000 mails zijn we al gepasseerd! Bedankt dat jullie eindelijk opkomen voor jullie eigen toekomst. Want wegkijken kan nu zeker niet, het gaat ergens over. We zijn er nog zeker niet en willen dan ook vragen, heb je nog geen mail verstuurd? Stuur hem dan! Deel dit bericht verder en vraag collega’s of ze al gemaild hebben.

ACTIE

Blijf ons ondertussen volgen, het zal niet bij deze mail actie blijven. Op dit moment zijn we bezig vervolg acties te plannen, we zullen de druk blijven opvoeren. Jullie hebben aangegeven dat je bereid bent om nu door te zetten! TLN zal uiteindelijk niet meer om de chauffeurs heen kunnen die nergens aangesloten zijn. Het eindbod zal van de baan gaan.

SOCIALE ZAKEN

Jij/jullie als chauffeur die zich nergens bij aangesloten hebben verdienen ook een stem! Wij blijven van mening dat onderhandeling over nieuwe Cao’s weer terug moeten naar sociale zaken. TLN en de vakbonden zijn teveel verworven in elkaar.

STAFFELPAUZE

De werkgevers TLN willen ook niet praten over aanpassen van de staffelpauze. Ons inzien blijf dit diefstalgevoelige onderwerp onder de tafel. Lees ons eerder bericht hierover op onze site.

Read more
Vuist

SAMEN EEN VUIST MAKEN!

NIEUWE CAO?

Samen een vuist maken voor een betere cao. We starten deze actie met als doel, de chauffeurs die niet bij vakbonden zijn aangesloten hun stem te laten horen. Maar de chauffeurs aangesloten bij de vakbonden roepen wij ook op om mee te doen. Samen voor een nieuwe CAO. Nu er een eindbod ligt van de werkgeversorganisatie TLN, ligt de bal bij de chauffeurs, bij JOU!! Jij als chauffeur klaagt steen en been dat je niet gehoord wordt, hier is jou kans!

Nu zijn jullie de chauffeurs aan zet!

Willen jullie, jij dit loonbod accepteren of zijn jullie, jij bereidt om op te staan voor een beter salaris? Uit het verleden weten we dat de gemiddelde chauffeur liever op sociale media klaagt dan daadwerkelijk opkomt voor zijn eigen toekomst! Wat jullie niet in de gaten hebben dat de positie als chauffeur dusdanig sterk is om nu die vuist te maken. Het tekort aan goed opgeleide gekwalificeerde beroepschauffeurs wordt groter!

Actie!

Wij zetten de eerste actie op! Vul hier je naam en email in, deze is voorzien van de tekst dat jullie, jij het niet accepteren. Na invulling van je naam druk je op verzenden en TLN krijgt hem automatisch binnen! Dit is van ons de eerste stap en waarmee jullie, jij nog steeds vanachter je toetsenbord het kan doen.

NIEUWE CAO?

Read more
asociaal

Minister Schultz noemt chauffeurs asociaal!

Minister Schultz die de beroepschauffeurs als asociaal bestempeld die willens en wetens toch tijdens de storm de weg op zijn gegaan! Ja, onze beroepsgroep heeft gisteren weer een zware beproeving moeten doorstaan. Code oranje met windsnelheden tot 130 km-h komen gelukkig niet vaak voor. Gisteren speelde deze windsnelheden grote parten in het verkeer waarbij er meerdere vrachtwagens gekanteld zijn. We weten allemaal dat een gekantelde vrachtwagen het nodige oponthoud veroorzaakt voor dat de weg weer vrij is.

RTL

Wat ons opviel in de uitzending van RTL nieuws dat de minister aan het woord is gelaten en enkele chauffeurs eveneens mochten reageren. De vertegenwoordiging van onze werkgevers liet verstek gaan. De brancheorganisatie TLN had op zijn minst een tegenreactie kunnen geven. Het komt vanuit de chauffeurs nu zo over dat TLN achter de reactie en werkwijze van de minister staat. Onze sector die de motor van de economie is kan nauwelijks wat goed doen. Elk moment wordt in onze ogen met beide handen aan gegrepen om een negatieve spiraal verder te draaien!

Levering goederen

Nu dat niet gebeurd is zal Transport Belangen Vereniging-Nederland samen met de Vern een reactie geven. Heeft de minister Schultz zich goed laten voorlichten alvorens deze uitspraken zijn gedaan? Onze mening en daar kunnen we kort over zijn, we denken van niet. Ja, als beroepschauffeur staan we altijd onder een druk als rijdend magazijn. Klanten willen morgenvroeg de spullen hebben als ze vandaag gebeld hebben. Ja, ook op een dag als het stormt bestaan er leveringsverplichtingen! Echter de chauffeur kent zijn verantwoording en neemt bij slechte weersomstandigheden de juiste beslissing.

Gekantelde vrachtwagens

Als belangenvereniging hebben we overal ogen rond rijden. Chauffeurs die zelf de problemen gisteren hebben waargenomen tijdens de storm. De gekantelde vrachtwagens waren allemaal de zogenoemde maut killers. Dit zijn veelal grote volume combinaties met 3 assen. Die zijn zo ontworpen om in Duitsland de maut (Tolkosten) te omzeilen.

ANWB

Voor zover wij de foto´s gekregen hebben waren de gekantelde voertuigen allen van Oost-Europese afkomst. Nu zal de taalbarrière wel aan de grondslag hebben gelegen waardoor er meerdere voertuigen gekanteld waren. Deze chauffeurs verstaan de oproep van de ANWB niet op om veilig te stoppen op een parkeerplaats. Terwijl we dit stuk schrijven horen we gelijk…. Maar de chauffeur is toch zelf verantwoordelijk? Natuurlijk is de chauffeur zelf verantwoordelijk als hij de weg op gaat. Zien we hierin dan een Europees opleiding probleem?

Veiligheid

Veiligheid is binnen de transportsector belangrijk, zo moeten ADR papieren altijd in 1 van de 3 talen zijn, Engels Duits of Frans. Bij grote bedrijven krijg je vaak pas de toegang als je de veiligheidsinstructies in 1 van deze bovenstaande internationale talen kan lezen. Europa is nu dusdanig dat de taalbarrière verplicht weggenomen moet worden. Als je als beroepschauffeur internationaal rijdt zal je verplicht een van de internationale talen moeten beheersen. De bewegwijzering langs Nederlandse wegen zien we met enige regelmaat al in het Pools. Het zou beter zijn als er alleen in internationale talen wordt gecommuniceerd.

Code 95

We kennen internationaal de code 95, iedereen is ermee bekend dat deze cursus weinig nut heeft, laat in deze verplichte cursus een schriftelijke internationale toets bevatten. De verkeerswaarschuwingen, code geel of code rood zouden dan op zijn Engels, Duits of Frans kunnen worden gegeven

Minister Schultz

De minister is zelf ook eens met ons op stap geweest en was toen zelf getuige van een gekantelde vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Toen was het ook een stormachtige dag.

We willen van de minister Schultz welgemeende schriftelijke excuses voor het wegzetten van de beroepschauffeur als asociaal.

Read more